Inloggen Demo aanvragen

Algemene voorwaarden voor publishers

1.    Algemeen

1.1.       Shopsuite B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (‘Shopsuite’), gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68638698.

 

2.    Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1.      Alle door publishers aan Shopsuite verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden voor publishers.

2.2.     De artt. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing op door of namens Shopsuite aanvaarde opdrachten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

2.3.     Het is Shopsuite toegestaan de algemene voorwaarden voor publishers te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden voor publishers gelden ook ten aanzien van de reeds bestaande overeenkomsten tussen de publisher en Shopsuite.

2.4.     De bedingen in deze algemene voorwaarden voor publishers worden, onverminderd het bepaalde onder artikel 2.2, mede gehanteerd ten behoeve van de bestuurders van Shopsuite en al diegenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Shopsuite werkzaam zijn of waren.

 

3.    Totstandkoming van overeenkomsten

3.1.      Alle aanbiedingen en offertes van Shopsuite zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

3.2.     Er is sprake van een overeenkomst nadat een aanbieding en/of offerte van Shopsuite door de publisher schriftelijk is aanvaard, terug gestuurd en vervolgens door Shopsuite schriftelijk is bevestigd of wanneer publisher via de Shopsuite website een abonnement afsluit door het ondertekenen van een online document waarin opdracht gegeven wordt voor het ter beschikking stellen van het door publisher gekozen Shopsuite abonnement.

3.3.     Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan Shopsuite slechts worden vertegenwoordigd door ten minste één van haar bestuurders.

3.4.     Maatwerk en aanvullende functionaliteiten met betrekking tot software development, ontwikkeld door Shopsuite in opdracht van de publisher, worden aangeboden op offertebasis.

 

4.    Uitvoering van de overeenkomst

4.1.      Shopsuite zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar kan geen garantie geven voor de werking van de software.

4.2.     Indien technische ondersteuning is overeengekomen, beperken deze werkzaamheden door Shopsuite zich nadrukkelijk tot het assisteren van publisher bij het laten functioneren van de door Shopsuite geleverde software.

4.3.     Shopsuite probeert de service veilig en foutloos te houden, maar installatie en gebruik is op eigen risico.

4.4.     Publisher is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de juiste gegevens die nodig zijn voor uitvoering van de overeenkomst.

 

5.    Termijn van levering

5.1.      De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

5.2.     Een door Shopsuite opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft slechts een indicatieve strekking en hier zijn geen rechten aan te ontlenen door de publisher.

 

6.    Verdiensten en uitbetaling

6.1.      Het verdienmodel is op basis van Cost per Click (CPC) en/of Cost per Sale (CPS). CPC betekent dat er voor iedere goedgekeurde klik naar een adverteerder een vergoeding zal worden uitbetaald en CPS betekent dat er een commissie zal worden uitbetaald over ieder verkocht product, waarbij de hoogte van het commissiepercentage en de commissievoorwaarden door de webwinkel worden bepaald. Een indicatie van het door publisher te verdienen bedrag staat bij ieder product in de database aangegeven en de behaalde resultaten zijn terug te vinden in het Shopsuite account van de publisher.

6.2.     Aangegeven verdiensten dienen slechts ter indicatie en kunnen afwijken naar gelang veranderende omstandigheden.

6.3.     Verdiensten verdiend bij winkels die zijn aangesloten bij Awin worden, indien de publisher beschikt over een Awin account, worden bijgeschreven op het Awin account van de publisher. De publisher is verantwoordelijk voor het verschaffen van het Awin-ID aan Shopsuite, alsmede de juistheid daarvan.

6.4.     Indien er een bedrag verdiend wordt die niet kan worden bijgeschreven aan een Awin publisher account, zal Shopsuite zorg dragen voor de uitbetaling van deze overeengekomen commissie met inachtneming van:

6.4.1.     Betaling van verdiensten vindt plaats over het door Shopsuite ontvangen bedrag. 

6.4.2.    Betaling van de tussen partijen overeengekomen verdiensten vindt maandelijks plaats op de 27e (zegge: zevenentwintigste) dag van de betreffende maand (of op de eerstvolgende werkdag indien de 27e een zaterdag, zondag of feestdag betreft).

6.4.3.    De verdiensten worden overgemaakt op het bij Shopsuite bekende IBAN-nummer van de publisher. De publisher is verantwoordelijk voor het verschaffen van de benodigde gegevens voor betaling, almede de juistheid daarvan.

6.4.4.    Betaling van de verdiensten zal plaatsvinden wanneer de commissie meer bedraagt dan het uitbetalingsminimum van EUR 100 (zegge: honderd euro). Wanneer dit uitbetalingsminimum niet wordt behaald, wordt het openstaande bedrag meegenomen naar de volgende periode.

6.4.5.    Shopsuite is geen rente verschuldigd aan de publisher over de betalingstermijn en het bedrag aan openstaande verdiensten, vanwege het niet behalen van het uitbetalingsminimum.

 

7.    Betaling aan Shopsuite

7.1.      Publisher gaat akkoord dat het overeengekomen abonnementsbedrag vooraf middels automatische incasso door Shopsuite wordt geïncasseerd.

7.2.     Betaling van overige facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen (zegge: dertig dagen) na de factuurdatum. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is de publisher van rechtswege in verzuim en is deze naast de wettelijke (handels)rente ook administratiekosten verschuldigd van EUR 25 (zegge: vijfentwintig euro). Voor zover Shopsuite over moet gaan tot incasso van het verschuldigde bedrag, is de publisher ook de werkelijke gemaakte incassokosten verschuldigd met een minimumbedrag van EUR 100 (zegge: honderd euro). Tevens is Shopsuite gerechtigd haar werkzaamheden in het kader van de opdracht op te schorten op het moment dat een factuur niet tijdig geheel is voldaan. Shopsuite mag de tarieven aanpassen naar gelang veranderde omstandigheden die hierop van invloed zijn voor Shopsuite.

 

8.    Prijzen

8.1.      Shopsuite mag halfjaarlijks de (abonnements)prijzen aanpassen.

8.2.     Shopsuite mag het door publisher afgenomen abonnementspakket uitbreiden naar gelang veranderde omstandigheden, zoals (maar niet uitsluitend) het aantal maandelijkse bezoekers van de website waarop de software van Shopsuite draait en het aantal door publisher opgenomen producten, die hierop van invloed zijn voor Shopsuite.

 

9.    Aansprakelijkheid

9.1.      De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Shopsuite voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door Shopsuite wordt gedragen. Desgevraagd worden over de gesloten aansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

9.2.     Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de voornoemde aansprakelijkheidsverzekering, is de hoogte van de schadevergoedingsplicht voortvloeiende uit aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot EUR 3.000 (zegge: drieduizend euro) per geval.

9.3.     Shopsuite zal, in geval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (‘Derden), bij de selectie van Derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de publisher. Shopsuite sluit aansprakelijkheid voor eventuele fouten of tekortkomingen van Derden uit. Elke door of namens Shopsuite aanvaarde opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door deze Derden worden gehanteerd mede namens Publisher te aanvaarden.

9.4.     Shopsuite is niet aansprakelijkheid voor indirecte schade (waaronder gevolgschade, alsmede gederfde winst of verlies).

9.5.     Shopsuite is niet aansprakelijk voor op de website van de publisher geplaatste content door publisher of derden.

9.6.     Shopsuite is niet aansprakelijk voor verlies en/of verwijdering van data.

9.7.     De voorgaande bepalingen over de (beperking van) aansprakelijkheid van Shopsuite (9.1 t/m 9.6) zijn van toepassing, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Shopsuite.

 

10.   Vrijwaring

10.1.     De publisher vrijwaart Shopsuite voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de overeenkomst schade lijden en welke schade aan publisher toerekenbaar is.

 

11.   Geheimhouding

11.1.      Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alsmede voor informatie waarvan partijen behoren te weten dat de inhoud daarvan vertrouwelijk is. Informatie geldt onder meer, doch niet uitsluitend, als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard of het karakter van de informatie.

 

12.   Privacy en persoonsgegevens

12.1.     Voor de uitvoering van haar diensten maakt Shopsuite gebruik van een Shopper Cookie die zich in het domein van publisher bevindt. Dit is een affiliate Cookie die geen persoonsgegevens bevat en niet te herleiden is naar een individueel persoon.

12.2.    Publisher is verantwoordelijk voor het op correcte wijze verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies binnen haar domein, ongeacht of deze door publisher zelf, Shopsuite of een andere partij (zoals, maar niet uitsluitend, een affiliatenetwerk of Google Analytics) wordt geplaatst.

12.3.    Het is publisher niet toegestaan de Shopsuite Shopper Cookie op enige wijze zelf te gebruiken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het uitlezen van de cookie en het koppelen van de cookie aan bij publisher bekende persoonsgegevens.

12.4.    Publisher verleent in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te allen tijde en binnen bekwame tijd medewerking aan verzoeken van Shopsuite, zoals inzage in de opt-ins.

12.5.    Beide partijen zijn verplicht om bij het constateren van een data-lek de andere partij binnen 24 uur hierover te informeren.

12.6.    Om haar diensten aan te kunnen bieden verwerkt Shopsuite persoonsgegevens van publisher, zoals in ieder geval contactinformatie (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) en financiële informatie (bijvoorbeeld IBAN).

12.7.    Publisher zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shopsuite, geen persoonsgegevens verstrekken aan Shopsuite, tenzij dit vereist is voor een normale werking van de diensten van Shopsuite.

12.8.    Het privacy- en cookiebeleid dat van toepassing is op het gebruik van Shopsuite is te raadplegen op  

13.   Intellectueel eigendom

13.1.     Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst vervaardigde werken, zoals in ieder geval software, berusten op Shopsuite, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aan publisher toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

 

14.   Beëindiging

14.1.     Publisher en Shopsuite zijn te allen tijde gerechtigd om de samenwerking met inachtneming van een termijn van 30 dagen, zonder opgaaf van reden, te beëindigen.

14.2.    Opzegging dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarbij de dag nadat de opzegging bij beide partijen bekend is, althans geacht kan worden bekend te zijn, geldt als datum van opzegging.

14.3.    Er vindt geen restitutie plaats op reeds in rekening gebrachte kosten.

14.4.    Indien publisher (2) jaarlijks vooruit heeft betaald, dan is Shopsuite niet gerechtigd de samenwerking, gedurende de periode waarover publisher reeds betaald heeft, op te zeggen.

14.5.    In het geval dat publisher handelt in strijd met de wet, openbare orde, goede zeden of voorwaarden die adverteerders stellen aan de promotie van hun producten, is Shopsuite gerechtigd de samenwerking direct te beëindigen zonder restitutie van reeds in rekening gebrachte kosten.

14.6.    Shopsuite is de publisher verdiensten verschuldigd tot en met de datum van beëindiging van de overeenkomst. Betaling van de verdiensten vindt plaats in overeenstemming met artikel 6.

 

15.   Overmacht

15.1.     Shopsuite is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst indien zij daartoe is verhinderd door overmacht, waaronder uitdrukkelijk mede is begrepen werkstakingen in het bedrijf van Shopsuite, stroomstoringen, computerstoringen, brand, diefstal en vertragingen in de levering van diensten door Derden. Partijen zijn in het geval van overmacht gerechtigd de verplichting uit overeenkomst op te schorten, met een maximum van twee maanden. Hierna mogen zij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn. Indien en voor zover van toepassing Shopsuite ten tijde van het intreden van overmacht een deel van de overeenkomst reeds heeft uitgevoerd, wordt deze als ware het een afzonderlijke overeenkomst gefactureerd.

15.2.    Shopsuite is een web-applicatie, welke tijdelijk niet beschikbaar kan zijn. Shopsuite is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die ontstaat door het niet beschikbaar zijn van Shopsuite.

 

16.   Overige bepalingen

16.1.     Shopsuite heeft het recht om de door haar geleverde software te optimaliseren voor meer relevantie en/of betere verdiensten.

16.2.     Voor het aanbod van producten is Shopsuite afhankelijk van haar adverteerders. Zowel Shopsuite als een adverteerder kan bepalen dat een publisher (tijdelijk) geen Shopsuite diensten kan inzetten ter promotie van een bepaalde adverteerder.

16.3.     In het geval van aan Shopsuite gerelateerde additionele inkomsten, zoals (maar niet uitsluitend) promotiepakketten en andere branded content proposities, die via het Shopsuite platform verlopen zal Shopsuite haar standaard bureau fee in rekening brengen. Daarnaast wordt de geldende CPC en/of CPS (zie artikel 6.1) te allen tijde gehandhaafd.

16.4.    Het is niet toegestaan om op een website waar Shopsuite software draait (affiliate)links te gebruiken van andere partijen dan Shopsuite.

16.5.    Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Shopsuite mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst wel overdragen aan gelieerde onderneming(en), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de publisher. Shopsuite zal de publisher schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

16.6.    Indien voor het vaststellen van de vergoeding gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van Shopsuite leidend.

16.7.    Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling(en) van deze algemene voorwaarden voor publishers, het privacy- en cookiebeleid of de overeenkomst in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling(en) van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze algemene voorwaarden voor publishers en/of de overeenkomst onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen partijen (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling in overeenstemming zijn.

 

17.   Toepasselijk recht

17.1.     Deze algemene voorwaarden voor publishers zijn opgesteld in het Nederlands en in meerdere talen vertaald. De Nederlandse tekst is bij enig geschil over de inhoud of strekking bindend.

17.2.    Op de rechtsverhouding tussen Shopsuite en de publisher is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

17.3.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

 

Deze algemene voorwaarden voor publishers versie N201811 zijn tevens te raadplegen op www.shopsuite.com/algemene-voorwaarden-publishers

Contactgegevens:
Shopsuite B.V.
Schiedamse Vest 154 Rotterdam

tel. +31 (0)10 307 4548
[email protected]
www.shopsuite.com