Inloggen Demo aanvragen

Adverteerders voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Shopsuite: Shopsuite B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68638698.
1.2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die met Shopsuite een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten of voor wie Shopsuite een aanbieding doet of een dienst levert, evenals diens vertegenwoordiger. Dit kan een adverteerder, affiliatenetwerk, mediabureau, reclamebureau of andere tussenpersoon zijn.
1.3. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor adverteerders en partners.

2. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden
2.1. Alle door adverteerders en partners aan Shopsuite verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.2. De artt. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing op door of namens Shopsuite aanvaarde opdrachten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
2.3. Het is Shopsuite toegestaan de Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden gelden ook ten aanzien van de reeds bestaande overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Shopsuite.
2.4. De bedingen in deze Voorwaarden worden, onverminderd het bepaalde onder artikel 2.2, mede gehanteerd ten behoeve van de bestuurders van Shopsuite en al diegenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Shopsuite werkzaam zijn of waren.

3. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Shopsuite zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
3.2. Er is sprake van een overeenkomst nadat een aanbieding en/of offerte van Shopsuite door Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard, terug gestuurd en vervolgens door Shopsuite schriftelijk is bevestigd.
3.3. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Shopsuite is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen uit de overeenkomst wordt voldaan.
3.4. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan Shopsuite slechts worden vertegenwoordigd door ten minste één van haar bestuurders.
3.5. Indien een aanbieding vergezeld gaat met begrotingen, plannen en/of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Shopsuite en moeten op eerste verzoek aan Shopsuite worden teruggezonden. Zij mogen niet zonder toestemming van Shopsuite vermenigvuldigd, noch aan derden (ter inzage) verstrekt worden.

4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Shopsuite zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar kan geen garantie geven voor de werking van de software.
4.2. Shopsuite heeft het recht om bij de uitvoering van de overeenkomst dienstverleners in te schakelen die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (‘Derden’).
4.3. Shopsuite zal bij de selectie van Derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met Opdrachtgever.
4.4. Shopsuite dan wel de door haar ingeschakelde Derde is verplicht de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De verplichtingen van Shopsuite dan wel de door haar ingeschakelde Derde dragen het karakter van een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
4.5. Shopsuite draagt zorg voor betaling aan eventuele door haar ingeschakelde Derden.
4.6. Shopsuite heeft het recht, geheel naar eigen inzicht, plaatsing van een advertentie uiting van Opdrachtgever te weigeren of de uitvoering daarvan te staken, zonder schadeplichtig te worden tegenover Opdrachtgever.
4.7. Shopsuite behoudt zich het recht voor de levering van diensten te onderbreken indien de advertentie uiting of de aard van de reclamecampagne van Opdrachtgever door een ingeschakelde Derde wordt geweigerd.
4.8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de juiste gegevens die nodig zijn voor uitvoering van de overeenkomst.
4.9. Opdrachtgever is verplicht de uitvoering van de overeenkomst door Shopsuite bij aanvang en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan Shopsuite. Indien Opdrachtgever een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst aan Shopsuite meldt, zal Shopsuite zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.
4.10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, deze Voorwaarden, de wet, openbare orde, goede zeden, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
4.11. Het is Opdrachtgever niet toegestaan tot één jaar na het beëindigen van de overeenkomst direct of indirect afspraken te maken met een door Shopsuite ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde Derde in verband met de door hem/haar te leveren diensten, zonder tussenkomst van Shopsuite.
4.12. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software (inclusief het correct en tijdig aanleveren alsmede het updaten van productinformatie middels een datafeed), hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-) verbindingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
4.13. Shopsuite is gerechtigd om buiten de Shopsuite widget om te linken naar (product)pagina’s van Opdrachtgever alsmede het tonen van producten van Opdrachtgever in andere (advertentie)posities dan de Shopsuite widget zoals (maar niet uitsluitend) Criteo, Facebook, Instagram en Google. Indien Opdrachtgever wenst om niet doorgeplaatst te worden in Google Shopping, dienen de instellingen binnen het Google Shopping account van Opdrachtgever aangepast te worden door de Opdrachtgever zelf.
4.14 Voor zover de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft op het plaatsen van advertenties en/of het plaatsen van links erkent Opdrachtgever volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen. Opdrachtgever vrijwaart Shopsuite voor alle aanspraken van Derden welke betrekking hebben op de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de Websites en Apps waarnaar de advertenties en links verwijzen.

5. Termijn van levering
5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
5.2. Een door Shopsuite opgegeven termijn voor het volbrengen van de overeenkomst heeft slechts een indicatieve strekking en hier zijn geen rechten aan te ontlenen door Opdrachtgever.

6. Betaling aan Shopsuite
6.1. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen (zegge: dertig dagen) na de factuurdatum. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze naast de wettelijke (handels)rente ook administratiekosten verschuldigd van EUR 25 (zegge: vijfentwintig euro). Voor zover Shopsuite over moet gaan tot incasso van het verschuldigde bedrag, is Opdrachtgever ook de werkelijke gemaakte incassokosten verschuldigd met een minimumbedrag van EUR 100 (zegge: honderd euro). Tevens is Shopsuite gerechtigd haar werkzaamheden in het kader van de opdracht op te schorten op het moment dat een factuur niet tijdig geheel is voldaan.
6.2. Shopsuite heeft het recht om voorschot-bedragen in rekening te brengen.
6.3. Verzending van facturen geschiedt digitaal. Opdrachtgever dient derhalve Shopsuite een correct emailadres op te geven waar de facturen naar toe gestuurd kunnen worden.
6.4. In afwijking van het bepaalde in artikel 6.1, kunnen partijen overeenkomen dat de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen via automatische incasso zullen worden voldaan, op de voorwaarden als vermeld in de overeenkomst.

7. Prijzen
7.1. Shopsuite mag de tarieven op elk moment aanpassen

8. Aansprakelijkheid
8.1. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Shopsuite voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door Shopsuite wordt gedragen. Desgevraagd worden over de gesloten aansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.
8.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de voornoemde aansprakelijkheidsverzekering, is de hoogte van de schadevergoedingsplicht voortvloeiende uit aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot EUR 3.000 (zegge: drieduizend euro) per geval. De aansprakelijkheid van Shopsuite gaat nimmer verder dan de vergoeding van herplaatsing van de overeengekomen oorspronkelijke mediacampagne dan wel maximaal de factuurwaarde van die Diensten waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Shopsuite is tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op een dergelijke vergoeding.
8.3. Shopsuite sluit aansprakelijkheid voor eventuele fouten of tekortkomingen van Derden uit. Elke door of namens Shopsuite aanvaarde overeenkomst houdt tevens de bevoegdheid in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door deze Derden worden gehanteerd mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
8.4. Shopsuite is niet aansprakelijkheid voor indirecte schade (waaronder gevolgschade, alsmede gederfde winst of verlies).
8.5. Shopsuite is niet aansprakelijk voor op de website van Opdrachtgever geplaatste content door Opdrachtgever of Derden.
8.6. Shopsuite is niet aansprakelijk voor verlies en/of verwijdering van data.
8.7. De voorgaande bepalingen over de (beperking van) aansprakelijkheid van Shopsuite (8.1 t/m 8.6) zijn van toepassing, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Shopsuite.

9. Vrijwaring
9.1. Opdrachtgever vrijwaart Shopsuite voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

10. Geheimhouding
10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alsmede voor informatie waarvan partijen behoren te weten dat de inhoud daarvan vertrouwelijk is. Informatie geldt onder meer, doch niet uitsluitend, als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard of het karakter van de informatie.

11. Privacy
11.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de (klik)data die via Shopsuite wordt vergaard te delen met externen.
11.2. Beide partijen zijn verplicht om bij het constateren van een data-lek de andere partij binnen 24 uur hierover te informeren.
11.3. Het privacy- en cookiebeleid dat van toepassing is op het gebruik van Shopsuite is te raadplegen op www.shopsuite.com/privacy-policy.

12. Intellectueel eigendom
12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst vervaardigde werken, zoals in ieder geval door of namens Shopsuite geproduceerde voorstellen, content, concepten, redactionele bijdragen en software, berusten op Shopsuite, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

13. Beëindiging
13.1. Tenzij in de overeenkomst anders overeengekomen, zijn Opdrachtgever en Shopsuite na een periode van één jaar vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst te allen tijde gerechtigd om de samenwerking met inachtneming van een termijn van 30 dagen te beëindigen.
13.2. Opzegging geschiedt schriftelijk, waarbij de dag nadat de opzegging bij beide partijen bekend is, althans geacht kan worden bekend te zijn, geldt als datum van opzegging.
13.3. Shopsuite is gerechtigd om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien: i) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; ii) het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd; iii) Opdrachtgever in surseance van betaling verkeert; iv) er surseance van betaling voor Opdrachtgever is aangevraagd; v) Opdrachtgever wordt ontbonden of haar activiteiten staakt; en/of vi) Opdrachtgever handelt in strijd met de wet, openbare orde, goede zeden of deze Voorwaarden.
13.4. In voornoemde gevallen is Shopsuite niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door tussentijdse beëindiging op grond van voornoemde gronden. Shopsuite is alsdan gerechtigd betaling te vorderen van dat deel van de door haar uitgevoerde diensten, voordat van de tussentijdse beëindiging door haar werd ingeroepen.
13.5. Indien Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is Shopsuite gerechtigd het volledige bedrag van de overeenkomst in rekening te brengen, ongeacht of deze (volledig) is uitgevoerd.
13.6. Er vindt geen restitutie plaats op reeds in rekening gebrachte kosten.

14. Overmacht
14.1. Shopsuite is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst indien zij daartoe is verhinderd door overmacht, waaronder uitdrukkelijk mede is begrepen werkstakingen in het bedrijf van Shopsuite, stroomstoringen, computerstoringen, brand, diefstal en vertragingen in de levering van diensten door derden. Partijen zijn in het geval van overmacht gerechtigd de verplichting uit overeenkomst op te schorten, met een maximum van twee maanden. Hierna mogen zij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn. Indien en voor zover van toepassing Shopsuite ten tijde van het intreden van overmacht een deel van de overeenkomst reeds heeft uitgevoerd, wordt deze als ware het een afzonderlijke overeenkomst gefactureerd.
14.2. Shopsuite is een web-applicatie, welke tijdelijk niet beschikbaar kan zijn. Shopsuite is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die ontstaat door het niet beschikbaar zijn van Shopsuite.

15. Overige bepalingen
15.1. In het geval van aan Shopsuite gerelateerde additionele afnames, zoals (maar niet uitsluitend) promotiepakketten en andere branded content proposities, die via het Shopsuite platform verlopen zal Shopsuite haar standaard bureau fee in rekening brengen.
15.2. Indien voor het vaststellen van de vergoeding gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal kliks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van Shopsuite leidend.
15.3. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Shopsuite mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst wel overdragen aan gelieerde onderneming(en), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Shopsuite zal Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.
15.4. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling(en) van deze Voorwaarden of de overeenkomst in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling(en) van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze Voorwaarden en/of de overeenkomst onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen partijen (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling in overeenstemming zijn.

16. Toepasselijk recht
16.1. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en in meerdere talen vertaald. De Nederlandse tekst is bij enig geschil over de inhoud of strekking bindend.
16.2. Op de rechtsverhouding tussen Shopsuite en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
16.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Deze Voorwaarden versie N20192 zijn tevens te raadplegen op www.shopsuite.com/adverteerders-voorwaarden